מרכז B.I.G אילת - מתחם סופריור כבלים

תוכנית 2/ 03/ 105/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז B.I.G אילת - מתחם סופריור כבלים
מספר: 2/ 03/ 105/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי שטח המיועד לתעשיה ומלאכה לשטח למסחר לצורך
הקמת מרכז מסחרי. בנוסף שינויים ביעודי קרקע על פי הפירוט להלן:
א.1. שינוי יעוד שטח לבנייני ציבור ומסחר לדרך ושטח ציבורי פתוח.
א.2. שינוי יעוד חניה ציבורית לאזור משולב מסחר ומלאכה והרחבת דרך.
א.3. שינוי יעוד משצ"פ לדרך.
ב. איחוד חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים כמפורט להלן:
ג.1. שטח הבניה המרביים למסחר 12.500 מ"ר מתוכם 11.000 מ"ר שטח עיקרי.
ג.2. שטח הבניה המרביים לאזור תעשיה ומלאכה 16.720 מ"ר
מתוכם 13.590 מ"ר שטח עיקרי.
ג.3. שטח הבניה המרביים לאזור משולב מסחר ומלאכה 2,520 מ"ר
מתוכם 1200 מ"ר שטח עיקרי למסחר ו 1000 מ"ר עיקרי למלאכה.
ד. קביעת קווי הבניין, מספר הקומות וגובה מרבי, המרביים לבינוי המוצע.
ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה והוראות לעניין עיצוב ארכיטקטוני ותשתיות.
ו. קביעת הוראות להריסת מבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מקום: אזור תעשיה ישן אילת, תחום בין רחוב השרטט,
רחוב המוצר, רחוב הסתת, רחוב האומן, רחוב הרתך
פינת רחוב הבורסקאי.

גושים וחלקות:
גוש: 40069 (לא מוסדר)
גוש: 40029 חלקות במלואן: 13 , 51 - 52
גוש: 40029 חלקי חלקות: 68, 77

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40029חלק13, 51-52, 68, 77
40069חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 105/ 2אזור תעשיה-איחוד מגרשיםשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 24אילת, אזור תעשיה נמל חופשישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4314. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/08/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות30/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2005תאריך פרסום: 12/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1112. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/11/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2004
קבלת תכנית13/04/2004