מרכזת טלפונים בכרמל צרפתי

תוכנית חפ/ 1417

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכזת טלפונים בכרמל צרפתי
מספר: חפ/ 1417
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך מס' 20, המרת שתי חלקות ממגורים לבניני
צבור, המרת חלק מחלקה 67 מאזור צבורי פתוח לבניני
צבור, אחוד שתי חלקות וחלק מחלקה 67 לחלקה אחת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
בכרמל צרפתי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10914חלק71-7267, 91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/11/1971תאריך פרסום: 11/11/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1775. עמוד: 281. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/1971
פרסום להפקדה ברשומות11/02/1971תאריך פרסום: 11/02/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1698. עמוד: 1008. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה21/07/1970
קבלת תכנית21/07/1970