מרפאה ציבורית בכפר קרע

תוכנית ענ/ 1235

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרפאה ציבורית בכפר קרע
מספר: ענ/ 1235
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת השימוש במגרש שבבעלות המועצה המקומית כפר קרע כמרפאה ציבורית, לפי הוראות תכנית מתאר כפר קרע ג/ 569/ א.

עיקרי ההוראות:
- יצירת תאי שטח חדשים למבני ציבור ולמגורים א' משולב במבני ציבור.
- התווית דרך חדשה.
- קביעת זכויות הבנייה בתאי השטח החדשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןכפר קרעכפר קרע

תיאור המיקום:
מרכז הישוב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
50177חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 569/ אתכנית מיתאר כפר קרע (מפותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2012תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1321. שנה עברית: התשעג .
הוגשו התנגדויות20/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/08/2011
קבלת תכנית26/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101126/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה