מרתפים

תוכנית תא/ ע/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרתפים
מספר: תא/ ע/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות מקיפות לבניית מרתפים ולשימוש בהם ולהחליף את תכנית מתאר מקומית "ע" - מרתפים כאמור להלן.
לאפשר הגדלת השטחים המותרים לבניה במרתפים ולקבוע הוראות בניה לגביהם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
כל מרחב התכנון המקומי של תל-אביב-יפו, למעט מגרשים הכוללים בניינים לשימור.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ עתכנית מיתאר מקוית "ע"שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות15/01/2004תאריך פרסום: 15/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5264. עמוד: 1594. שנה עברית: התשסד .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/02/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/02/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות06/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/02/2001תאריך פרסום: 21/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4964. עמוד: 1734. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/01/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/10/1998
החלטה בדיון בהפקדה07/07/1997
קבלת תכנית11/01/1996