משואות יצחק - חלוקת מגרשים

תוכנית 6/ 03/ 143/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משואות יצחק - חלוקת מגרשים
מספר: 6/ 03/ 143/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת שטח מגורים קיים ע"פ תכנית תקפה במושב משואות יצחק ע"י יצירת מסגרת תכנונית הכוללת סה"כ 206 יח"ד: 189 יח"ד מגורים א' מיוחד ו- 17 יח"ד מגורים א', וכן אזור מגורים זמני להקמת יחידות מגורים קטנות לצרכי הקהילה.
2. הסדרת שטחים למבני ציבור, מבני משק ותעשיה, התאמתם למצב הקיים בשטח וחלוקתם למגרשים.
3. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
4. קביעת הוראות בדבר זכויות מעבר ורישום זיקת הנאה.
5. יצירת מערכת דרכים פנימית התואמת את חלוקת המגרשים ע"י שינוי יעודי קרקע מאזור מגורים, שטח מבני משק ואזור בנייני ציבור לשטח שיעודו דרך מוצעת או דרך משולבת מוצעת.
6. הקמה ושמירת שטח פרטי פתוח לרווחת אזור המגורים, לשמירת מעברי ניקוז וקווי תשתית ולהפרדה בין אזורי המגורים לאזור תעשיה ומבני ציבור.
7. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה ליעודי הקרקע בתחום התכנית.
8. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק

תיאור המיקום:
משואות יצחק בתחום מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2096חלק6
2906חלק9-12, 19-20, 228, 17, 21, 25-28, 32-33
2907חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 143/ 4מושב משואות יצחקשינוי
תוכנית6/ 03/ 143/ 5מוסד קהילתי- מושב משואות יצחקשינוי
תוכנית6/ 03/ 143/ 1/ אקביעת יעודי קרקעשינוי
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3208. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים30/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/04/2010
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5593. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/2009
החלטה בדיון בוולק"ח03/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית14/10/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה