משחטת עוף העמק -רמת ישי

תוכנית ג/ 1670

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משחטת עוף העמק -רמת ישי
מספר: ג/ 1670
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטחים לפי צרכי המפעל והפיכת
השטח מאזור מגורים לאזור תעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק114-117
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 303מתאר רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/1979תאריך פרסום: 05/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 428. עמוד: 45. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית29/03/1976
פרסום להפקדה ברשומות20/06/1974תאריך פרסום: 20/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2019. עמוד: 1748. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה31/07/1972
קבלת תכנית24/04/1972