משטח גולף- כפר חיטים

תוכנית ג/ 12191

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משטח גולף- כפר חיטים
מספר: ג/ 12191
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
פיתוח מגרשי גולף הכוללים: שני מגרשי גולף בנין 18 מסלולים ומגרשי אימונים, תצוגות גולף ומשחקים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:-
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית למשטח גולף.
- שינוי יעוד משפ"פ לדרך.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר חטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15500חלק12
15501חלק21
15502חלק1
15503חלק31-2
15504חלק1, 4, 9, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8718שינוי לתוכנית מפורטת ג / 4479 כפר חיטים.שינוי
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית30/07/2004
פרסום לאישור ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1836. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים14/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/01/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/01/2003
החלטה בדיון באישור תכנית17/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2380. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2002. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2001
קבלת תכנית29/10/2000