משמר דוד

תוכנית גז/ 11/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משמר דוד
מספר: גז/ 11/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רשום אדמות קבוץ משמר דוד בספרי המקרקעיןלפי התשריט, לגבי החלקים העומדים בסתירה-תוגש תכנית בנוי התואמת תכנית זו 2. ביטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד 3. קביעת יעדים ואזורים 4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות 5. ביטול מקרקעי הייעוד 6. שינוי תוכנית מתאר ובטול כל תוכנית קודמת בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רשום 7. מתן היתרי בניה כפי שיפורש בסעיף 23 להלן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרמשמר דוד

תיאור המיקום:
משמר דוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3920חלק
4214חלק35-39
4215חלק
4523חלק
4856חלק
4857חלק
4858חלק
4859חלק
4860חלק
4871חלק
4872חלק
5141חלק2, 4-6, 8, 10-11, 13-15, 19, 27-28, 30, 32-33, 36, 38, 44-52
5142חלק5-7, 10-11, 29, 31, 34-35
5143חלק2, 6, 9-10, 13, 15, 30-34, 38-42
5146חלק9-12, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1985תאריך פרסום: 11/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3237. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1984תאריך פרסום: 30/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3128. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית29/11/1984