משפחת בטיטו, רכסים

תוכנית מכ/ 333/ ו

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משפחת בטיטו, רכסים
מספר: מכ/ 333/ ו
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הוצאת היתר בניה למבנה החורג מקוי בניין ומשטחי הבניה, והגדלת מספר
יחידות הדיור במגרש, ע"י:
- שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית.
- תוספת שטחי בניה.
- הגדלת מספר יחידות הדיור.
- שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלרכסיםרכסיםהאירוסים

תיאור המיקום:
גבעת החרובים, מדרום לשכונת לב אליהו וממערב לשכונת בנה ביתך.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10393חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמכ/ במ/ 333גבעת החרובים, רכסים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 299. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/09/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3048. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2006.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/03/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/07/2005
קבלת תכנית13/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200601212/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61430/04/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501307/09/2005