משפחת בכר תל מונד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משפחת בכר תל מונד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה למטרות עיקריות בגוש 9055 בחלקה 21 ביחידת דיור מזרחית בלבד, בתא שטח A 339.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת זכויות בניה ליח"ד מזרחית במגרש דו משפחתי בתא שטח A339. מ- 199.50 מ"ר ל- 230 מ"ר.
ב.שינוי בקו בניין קדמי נקודתי ליח"ד ב' (מערבית) מ- 5 מ' ל- 4.84 מ' , ע"פ המצב הקיים. בתא שטח B339.
ג. שינוי הוראות לגודל קומה מ- 30% ל- 35% ליח"ד מזרחית. בתא שטח A339.
ד. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהאהבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9055חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 302תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100הקמת מרתפים באזור מגורים א' תל מונד.כפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 202הפקעת זכויות מעבר לצנרת מים, תל מונד.כפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ אתל מונדכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/12/2010
קבלת תכנית24/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201100421/02/2011