משק מס' 1 מושב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 201/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משק מס' 1 מושב לכיש
מספר: 6/ 03/ 201/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת אזור המגורים בישוב חקלאי מחדש לצורך בניית יחידת מגורים נוספת לבן ממשיך באזור המגורים במשק מס' 1 במושב לכיש.

עיקרי ההוראות:
שינוי בחלוקת אזור המגורים בישוב חקלאי בנחלה מס' 1 מושב לכיש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 185150
קואורדינטה Y 607850
משק מס' 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3135חלק21, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 201/ 10מושב לכיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5766. שנה עברית: התשעב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/11/2011
קבלת תכנית31/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח32202/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה