משק 24 - משפחת גרנד - גיבתון

תוכנית בר/ 266/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משק 24 - משפחת גרנד - גיבתון
מספר: בר/ 266/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת השטח החקלאי המשויך למשק עזר מיוחד ל- 4 מגרשי מגורים וקביעת יחידת דיור אחת בלבד בתחום המשק עזר.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, בחלקות 74, 75 וחלק מחלקה 76 בגוש 3657, הכלולים בתחום התכנית.
2. שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים א' ושטח פרטי פתוח ומשק עזר.
3. שינוי יעוד ממשק עזר מיוחד למשק עזר.
4. חלוקה למגרשים.
5. קביעת זכויות והוראות בניה.
6. קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר רכב, הולכי רגל ותשתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3657חלק2, 5-176, 180, 185-188
3679חלק37-38, 43-45, 5115, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1575. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/10/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/07/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2694. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה28/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/11/2009
קבלת תכנית25/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים129602/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים122228/02/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901928/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה