משק 33 מושב תדהר

תוכנית 31/ 03/ 145/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: משק 33 מושב תדהר
מספר: 31/ 03/ 145/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח חקלאי ומגורים בישוב כפרי בנחלה 33 מושב תדהר

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת השימושים המותרים בקרקע חקלאית ומגורים בישוב כפרי .
2. קביעת הנחיות בניה והוראות לעיצוב אדריכלי.
3. קביעת הוראות לפיתוח השטח ולתשתיות.
4. קביעת זכויות בניה הנחיות והוראות בינוי.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתדהר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 165100
קואורדינטה Y 587600

משק 33 מושב תדהר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100394חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6060. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/07/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 2105. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/03/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2011
קבלת תכנית19/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה