משרדים באזור התעשיה כנות

תוכנית 8/ 02/ 101/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משרדים באזור התעשיה כנות
מספר: 8/ 02/ 101/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בסעיף 13 א' של תכנית 17/101/02/8 ע"י הגדרת משרדים
כשימושים מותרים.
ב. שינוי בסעיף 22 של תכנית 17/101/02/8 , בטבלת הוראות בניה
בסעיף אזור תעשיה, תוספת זכויות בניה באזור תעשיה כנות
מגרש מס' 117א לשם בניית גלריות כך ששטחי הבניה המרבים
יהיו מעתה 169% מתוכם 129% שטחים עיקריים.
ג. קביעת תכליות ושימושים.
ד. הגדרת שלבי ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
המקום: מועצה אזורית באר טוביה, אזור תעשיה כנות
מגרש 117א

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4990חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)שינוי
תוכנית8/ 02/ 101/ 17/ אשינוי לסעיף 13א'בהוראות תכנית אזור תעשיה כנות -שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5476. עמוד: 747. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/10/2005
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3365. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/06/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית19/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500805/09/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים53030/06/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400322/03/2004