משתלות

תוכנית 2/ 02/ 101/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: משתלות
מספר: 2/ 02/ 101/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לא לבנייה לאזור חקלאי וקביעת מגבלות בנייה לבניית משתלות וחלוקת מגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 213אזור תעשיה נחל שחורת - שלב ב'שינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/1989תאריך פרסום: 24/07/1989. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית25/03/1989