מתאר בוסתן הגליל

תוכנית ג/ 17616

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר בוסתן הגליל
מספר: ג/ 17616
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מבני ציבור, לדרך , שצ"פ ומסחר ומבנים ומוסדות ציבור.
2. שינוי יעוד מדרך לחקלאי (ביטול קטע מדרך 4 הישנה).
3. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למשק עזר.
4. שינוי יעוד מאזור מגורים בישוב כפרי למשק עזר.
5. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח חקלאי.
6.שינוי יעוד מאזור חקלאי, משטח לבניני ציבור ומשצ"פ לנחל / תעלה / מאגר מים (ערוץ ניקוז).
7. סימון בתים לשימור הצמודים לדרך מספר 4 כשטח לתכנון מפורט.
8. הרחבת בית העלמין.
9. הקלה בקו בנין מדרך מספר 4 לבנינים קימים.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת התכליות ביעודי הקרקע השונים.
2. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
3. קביעת הוראות פיתוח.
4. קביעת קריטריונים להגשת בקשות להיתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבוסתן הגלילבוסתן הגליל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18043חלק24, 26
18044חלק46
18050חלק4510, 24, 32, 40
18110חלק1
18119חלק64, 94, 99
18120חלק9150, 84, 86, 89-90
19964חלק6-7, 15-178-9, 11, 14, 19
19965חלק2-3, 5-3840
19966חלק4-14, 17-53, 55-63, 67-71, 80-882, 15-16, 54, 64-66, 72-79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף13/12/2008
קבלת תכנית20/05/2008