מתאר בצת

תוכנית ג/ 18306

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר בצת
מספר: ג/ 18306
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מסגרת תכנונית ל- 55 נחלות נוספות על הקיימןת ולהרחבת כמות יחידות הדיור בישוב עד להיקף כולל של 348 יח"ד.
ב. קביעת שימושים מותרים והוראות בניה בתחום התכנית.
ג. ביטול תכנית ג/ 2407 לתחנת תדלוק בתחום הישוב.
ד. הקלה מקו בניין מדרך מס' 897.
ה. שימור מרכיבים במכלול שדה תעופה ההיסטורי בצת ומתקניו, ושילובו בהרחבת הישוב ובפיתוחו.
ו. איחוד וחלוקה מגרשים בהסכמת בעלים,בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 ( להלן " החוק).

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית
1. מאזור חקלאי - למגורים בישוב כפרי,לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, למגורים א', למבנים ומוסדות ציבור, למסחר תיירות ומבנים ומוסדות ציבור, למתקנים הנדסיים, לקרקע חקלאית, לשטח ציבורי פתוח, לפרטי פתוח, לנחל תעלה מאגר מים, לדרך מוצעת, לדרך משולבת, לבית קברות, לדרך ו/או טיפול נופי.
2. ממגורים בנחלה- למגורים בישוב כפרי, למגורים א', למבנים ומוסדות ציבור , לקרקע חקלאית, לשטח ציבורי פתוח , לפרטי פתוח , לדרך ולדרך משולבת.
3. ממגורים לבעלי מקצוע ובנים ממשיכים- למגורים א', למגורים בישוב כפרי, למבנים ומוסדות ציבור, לשטח ציבורי פתוח, ולפרטי פתוח,
4. משצ"פ - לקרקע חקלאית ולמתקנים הנדסיים.
5. משפ"פ - למגורים א' , למגורים בישוב כפרי,לקרקע חקלאית, לפרטי פתוח,לבית קברות,לדרך מוצעת, לדרך או טיפול נופי ולדרך משולבת.
6. משטח למבני ציבור- למגורים א', למגורים בישוב כפרי, למבנים ומוסדות ציבור,לספורט ונופש, לקרקע חקלאית, לפרטי פתוח, לדרך משולבת, למבני משק, לדרך מוצעת.
7. משטח מוסד(בית ספר אזורי) - למבנים ומוסדות ציבור, לקרקע חקלאית.
8. מעתיקות - לקרקע חקלאית.
9. מתחנת תדלוק- לשטח ציבורי פתוח.
10. מדרך מאושרת - למגורים בישוב כפרי ולקרקע חקלאית.
ב. התוית דרכים חדשות.
ג. קביעת הוראות וזכויות בניה בשטח התוכנית.
ד. קביעת הוראות שימור בשטח התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספחים מופקדים - גליון 1
נספחיםנספחים מופקדים - גליון 2
נספחיםנספחים מופקדים - גליון 3
נספחיםנספחים מופקדים - גליון 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבצת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18324חלק45-7, 9
18325חלק2-8
18326חלק2-63
18328חלק1, 3-61
19006חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4797חלוקת מגרשים מחדש, בצתשינוי
תוכניתג/ 3467קבוץ ראש הנקרהשינוי
תוכניתג/ 2407תחנת תידלוק -בצתביטול
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 15248מסחר במושב בצתשינוי
תוכניתתמא/ 15תכנית מתאר ארצית לפריסת שדות תעופה.כפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
הוגשו התנגדויות14/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5698. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/06/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית19/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה21/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/07/2009
קבלת תכנית06/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה