מתאר לימן

תוכנית ג/ 18307

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר לימן
מספר: ג/ 18307
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מסגרת תכנונית להרחבת הישוב, לרבות תוספת 4 יח"ד במגרשים למגורים והשלמת תקן הנחלות המאושר באמצעות יצירת 62 נחלות חקלאיות נוספות על הקימות בתכנית מאושרת .
ב. קביעת שימושים מותרים והוראות בניה בתחום התכנית .
ג. איחוד וחלוקה מגרשים בהסכמת הבעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 ( להלן : החוק).
ד. מתן הקלה מקו בנין מדרך מס' 4 מ- 75 מ' ל- 50 מ' לשימושים חקלאיים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע בתחום התכנית.
1. מאזור חקלאי - למגורים א', למגורים בישוב כפרי, לתירות ומבני משק, לקרקע חקלאית, לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות , לפרטי פתוח, לשטח ציבורי פתוח, למבנים ומוסדות ציבור,לדרכים, לדרך משולבת,לדרך ו/ או טיפול נופי, לבית קברות , למתקן הנדסי.
2. משטח למבני ציבור - למבנים ומוסדות ציבור ולדרך ו/ או טיפול נופי.
3. מדרך - למגורים בישוב כפרי, לתירות ומבני משק, לבית קברות,לקרקע חקלאית,לפרטי פתוח ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
4. מאזור מגורים בנה ביתך - למגורים א'.
5. מאזור מגורים בחלקה א' - למגורים בישוב כפרי ולפרטי פתוח.
6. ממשקי עזר ובעלי מקצוע - למשק עזר, למגורים א' ולמבנים ומוסדות ציבור.
7. מנחל אכזב, תעלת ניקוז אזורית - לדרך ו/ או טיפול נופי.
8. ממתקני מקורות / באר מים- למתקנים הנדסיים.
9. מעתיקות - לקרקע חקלאית.
10. משטח ציבורי פתוח - לפרטי פתוח.
ב. קביעת הוראות וזכויות בניה ליעודים השונים.
ג. התווית דרכים ורחובות משולבים חדשים.
ד. קביעה והתוויה של זיקות מעבר לתשתיות, לרכב ולהולכי רגל בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלימןלימן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18210כל הגוש
18211כל הגוש
18212חלק2-30, 33-36, 38-3931-32, 37
18289חלק50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1456בית עלמין -מושב לימןשינוי
תוכניתג/ 4572חלוקת מגרשים מחדש מושב לימןשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 2914פתוח חוף סולם צורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/09/2009
קבלת תכנית06/07/2009