מתאר מבוא חמה

תוכנית ג/ 19436

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר מבוא חמה
מספר: ג/ 19436
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח הקיבוץ ויעוד שטח לגידול בעלי חיים

עיקרי ההוראות:
הסדרת יעודי קרקע קיימים לשימושים שונים כמופיע בתשריט התכנית.
הסדרת יעודי הקרקע והשימושים המותרים בכל אחד מהם.
יעוד קרקע למבני משק / גידול בעלי חיים מחוץ לשטח הקיבוץ.
קביעת ופירוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הקלה מגובה מקסימלי למבנה מ-4 מטר ל-7.5 מטר באזור לשימור חזותי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןמבוא חמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק27-28, 31, 60, 62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית24/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/03/2011
קבלת תכנית23/02/2011