מתאר מושב בצת

תוכנית ג/ 17546

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר מושב בצת
מספר: ג/ 17546
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מסגרת תכנונית ל- 55 נחלות נוספות על הקיימות ולהרחבת כמות יחידות הדיור בישוב עד להיקף כולל שך 340 יח"ד.
ב. קביעת שימושים מותרים והוראות בניה בתחום התכנית.
ג. איחוד וחלוקה מגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימון ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה ה- 1965 (להלן חוק)

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית.
1) מאזור חקלאי- למגורים בישוב כפרי, למתקנים הנדסיים, למבנים ומוסדות ציבור, לקרקע חקלאית, לשצ"פ, לשפ"פ, לנחל תעלת מאגר מים, לדרך מוצעת, לדרך משולבת ולבית קברות, לדרך ו/ או טיפול נופי.
2) מגורים בנחלה - למגורים א', למגורים בישוב כפרי, למבנים ומוסדות ציבור, לקרקע חקלאית, לשצ"פ , לשפ"פ ולדרך משולבת.
3) ממגורים לבעלי מקצוע ובנים ממשיכים - למגורים א', למגורים בישוב כפרי, למבנים ומוסדות ציבור לשצ"פ , ולשפ"פ.
4) משצ"פ - למגורים א', למגורים בישוב כפרי, לקרקע חקלאית, לשפ"פ, לדרך מוצעת ולדרך משולבת.
5) משפ"פ - לשצ"פ.
6) משטח למבני ציבור - למגורים א', למגורים בישוב כפרי, למבנים ומוסדות ציבור, לקרקע חקלאית , לשצ"פ, לשפ"פ, לדרך משולבת, למבני משק, לדרך מוצעת.
7) משטח מוסד (בית ספר אזורי) - למבנים ומוסדות ציבור, לקרקע חקלאית.
8) מעתיקות - לקרקע חקלאית.
9) מדרך מאושרת - לקרקע חקלאית.
ב. התוית דרכים חדשות.
ג. קביעת הוראות וזכויות הבניה בשטח התוכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבצתבצת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18324חלק4, 95-7
18325חלק2-8
18326חלק2-63
18328חלק1, 3-61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4797חלוקת מגרשים מחדש, בצתשינוי
תוכניתג/ 2407תחנת תידלוק -בצתכפיפות
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 15248מסחר במושב בצתכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/09/2008
קבלת תכנית03/04/2008