מתאר עין השופט

תוכנית ג/ 17615

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר עין השופט
מספר: ג/ 17615
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הוספת שטח מגורים להבטחת התפתחות הקיבוץ לטווח הארוך.
2. הסדרת דרכים וחניות שיתאימו לצורכי הקיבוץ המשתנים.
3. הסדרת מיקום מתקנים הנדסיים , שטחים למבני ציבור, ושטחים פתוחים בשטח הקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ומגורים למגורים א', מגורים מיוחד,מבני ציבור,מתקנים הנדסיים,שטחים פתוחים,דרכים,שבילים וחניות.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה:
קביעת צפיפות.
קביעת מרוחי בניה.
קביעת גובה בנינים.
הנחיות בינוי.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
הרחבת / התוית דרכים.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות וש/ירותים כגון: דרכים,ביוב,ניקוז,תקשורת,חשמל,גז, וכ'ו,
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופטעין השופט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11422חלק2, 6, 10
11423חלק10-16, 197-9
11425חלק2-3
11875חלק4
11877חלק4, 7, 9
11926חלק13-16
11927חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4350תוספת לאזור מגוריםשינוי
תוכניתג/ 10909שינוי יעוד מחקלאות למגורים, הרחבה דרומית, עין השופטשינוי
תוכניתג/ 1651קבוץ עין השופטשינוי
תוכניתג/ 15709הגדלת צפיפות ואחוזי בניה, נהריהשינוי
תוכניתמשצ/ 22רישום וקביעת יעודים בקיבוץכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3077. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2012
החלטה בדיון בוולק"ח04/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/07/2008
קבלת תכנית10/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה