מתאר קיבוץ יזרעאל

תוכנית ג/ 15952

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתאר קיבוץ יזרעאל
מספר: ג/ 15952
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מתאר מעודכנת לשנת יעד2020 לקבוצת יזרעאל.
התכנית מגדירה מגמות פיתוח של הקיבוץ,כולל ארגון פריסת אזורי מגורים ותעסוקות, הסדרת מערך נגישות ושטחי ציבור, ועתודות קרקע לפיתוח. בתחום התכנית כ- 440 יח"ד (1760 נפש),

עיקרי ההוראות:
הגדרה מחדש והרחבת שטחי פיתוח למגורים , לצרכי ציבור, לתעשיה ולמבני משק,
שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית ומיעור לשטחי מגורים, לדרכים, לשטחי ציבור, לשטח פרטי פתוח, למבני משק.\עידכון והתוית דרכי גישה, קביעת זכויות ומגבלות בניה, קביעת הוראות לביצוע התכנית והוראות למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועיזרעאליזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20535חלק1-2
20536חלק11-123, 8
20537חלק16
20538חלק3-4, 6-8, 10-14, 16-172, 5, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2465קבוץ יזראעלשינוי
תוכניתג/ 10845שינוי תקנון קיבוץ יזרעאלשינוי
תוכניתג/ 8351תחנת תידלוק ושירות דרך, קיבוץ יזרעאלשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5033. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3645. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/04/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית20/11/2007
החלטה בדיון בוולק"ח02/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/12/2005
קבלת תכנית01/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה