מתבן+מחסן חקלאי+סככה חקלאית+דיר צאן+רפת לבשר

בקשה ועדה מקומית מקומי מחוזי2010 / 007

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מתבן+מחסן חקלאי+סככה חקלאית+דיר צאן+רפת לבשר
מספר: מקומי מחוזי2010 / 007
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתבן+מחסן חקלאי+סככה חקלאית+דיר צאן+רפת לבשר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18895חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201000428/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000213/05/2010