מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 126

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים
מספר: 23/ 03/ 126
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 1154 יח"ד + 200 יח"ד לדיור מוגן/דירות סטודיו, + 50 יח"ד ב"שטח למגורים, מסחר ותעסוקה" ע"י חלוקת מגרשים, שינויי יעודי קרקע וקביעת הוראות ומגבלות לבניה ופיתוח.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעודי קרקע
מ: שטח חקלאי ושטח ציבורי פתוח עם תאי שטח כפופים של יער פארק מוצע, יער נטע אדם קיים ויער טבעי לשימור ושמורת טבע.
ל: מגורים א' , מגורים ב', מגורים ג', מגורים מיוחד ומסחר, מגורים מסחר ותעסוקה, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, עיצוב מיוחד בתחום שטח ציבורי פתוח, שמורת טבע, דרכים,יער,יער נטע אדם מוצע ומתחם לתכנון תלת מימדי.
- קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
- קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות הבניה בכל יעוד.
- הרחבת/צמצום/התווית דרכים
- קביעת הוראות לפיתוח שטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז חשמל וכו'.
- הנחיות לעיצוב אדריכלי.
- קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 577.875 -580.395
קואורדינטה Y 166.515- 166.600
דרומית לכביש הטבעת, ממזרח לכביש אופקים ? חצרים וממערב לנחל אופקים
כולל חלק מהנחל וחלק מפארק אופקים בלב הטבעת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39635חלק287
39636חלק189, 193-194, 212-213
39653חלק
39658חלק
39659חלק
39660חלק
39662חלק
39670חלק
100211חלק2
100212חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
תוכנית7/ 03/ 150כביש מחבר אופקים - חצריםשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומיכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4705. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים18/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית14/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6285. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/07/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2011
קבלת תכנית14/02/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה