מתחם "ד" שיקום והחייאת מרכז העיר,יצירת דגש עצובי בולט למע"ר.

תוכנית פת/ 1269/ 7/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם "ד" שיקום והחייאת מרכז העיר,יצירת דגש עצובי בולט למע"ר.
מספר: פת/ 1269/ 7/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיקום והחייאת מרכז העיר פתח תקוה ע"י:
א. קביעת אזור מגורים מיוחד ובו מגדלים למגורים, בגובה עד 26 קומות ובתוספת מבנים טכניים על הגג, מעל קומת עמודים כפולה, סה"כ 495 יח"ד.
ב. יצירת צירי הולכי רגל מצפון לדרום וממזרח למערב.
ג. יצירת שטח ציבורי פתוח ככיכר עירונית מגוננת במפגש צירי הולכי רגל.
ד. יצירת שטח פרטי פתוח לציבור, ככיכר עירונית מגוננת במפגש צירי הולכי הרגל.
ה. יצירת שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים לשימוש הציבור וכשבילים להולכי רגל.
ו. הקמת חיץ מבונה למסחר ומשרדים, ע"י השלמת בינוי בחזית רחוב ברון הירש.
ז. הקצאת מגרש לבנין ציבורי המשתלב במרקם מבני השימור.
ח. קביעת אופי הבינוי והפיתוח במגרשים, כמפורט בסעיף 22 להלן.
ט. הסדרת חניון ציבורי, תת קרקעי.
י. קביעת זיקות הנאה למעברי רכב והולכי רגל.
יא.התכנית קובעת מבננים המיועדים לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, וקובעת תנאים לאישור טבלאות איזון והקצאות.
יב.קביעת הוראות בניה לאזורים השונים.
יג.קביעת מבנים לשימור והוראות לתיעוד ושימור מבנים ואתרים וקביעת עקרונות לעיצוב חזיתות בבניינים גובלים לבניינים לשימור.
יד.קביעת הוראות בדבר פיתוח נופי וגינון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוהברון הירש, חובבי ציון, מונטיפיורי

תיאור המיקום:
שטח התכנית תחום בין הרחובות חובבי ציון, ברון הירש ומונטיפיורי.
מרכז העיר פתח תקוה, מתחם ד'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6395חלק2-5, 16-21, 23-24, 27, 46-47, 49, 51, 53-56, 58-59, 61-75, 77, 79-8713-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ 1266/ 2תכנית פת/2/1266 (בעלות פרטית)שינוי
תוכניתפת/ 1266/ 4פת/4/1266 (בעלות פרטית)שינוי
תוכניתפת/ 1266/ 5.שינוי
תוכניתפת/ 1266/ 1/ ארח' מונטיפיורי פ"תשינוי
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
תוכניתפת/ 1204/ 5תכנית מס' פת/5/1204 -פרטית+שלטוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות10/10/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 19. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/12/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף08/11/2004
קבלת תכנית13/09/2004