מתחם "קצין העיר", העיר העתיקה באר - שבע

תוכנית 5/ 03/ 177/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם "קצין העיר", העיר העתיקה באר - שבע
מספר: 5/ 03/ 177/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת אזור משולב מסחר ומגורים ע"י שינויים בייעודי קרקע מאזור מסחרי לאזור משולב מסחר ומגורים.
ב. שינויים במספר קומות וקווי בנין.
ג. צרוף נספח תנועה וחניה מנחה.
ד. צרוף נספח בינוי מנחה הכולל הנחיות בינוי וקווי בנין מחייבים.
ה. קביעת תנאים למתן היתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום:העיר העתיקה רח' יאיר, רח' גרשון, רח' ההסתדרות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38001חלק11
38002חלק10-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 177/ 8באר שבע, העיר העתיקהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3910. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2005תאריך פרסום: 23/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5461. עמוד: 579. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים07/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2005
קבלת תכנית03/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים57028/11/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500411/04/2005