מתחם אחוזת בית

תוכנית תא/ 2594

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם אחוזת בית
מספר: תא/ 2594
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חיזוק המע"ר ההיסטורי של תל אביב תוך שימור בניינים בעלי ערך ארכיטקטוני והיסטורי בעיר וקביעת שטח לשימוש הציבור, כל זאת על ידי:
א. איחוד בהסכמה של חלקות 2,3,4, בגוש 7245 למגרש בניה אחד (להלן: "המגרש"), שינוי יעוד הקרקע מאזור מסחרי למרכז עסקים ראשי בו יוקם בנין לתעסוקה (כולל משרדים) ו/או מגורים ו/או מלונאות וכן מסחר. ישומר "בית לטוינסקי" (אחד העם 22) שחזור "בית אדלר" (אחד העם 26) כבית חד קומתי בכפיפות לגלעין הבניין החדש שיוקם.
ב. קביעת זכויות בניה של עד 9900 מ"ר שטח עיקרי במגרש למרכז עסקים ראשי, כולל הבנין לשימור ושחזור. שטחי המסחר בתחום התכנית יהוו עד 650 מ"ר מתוך סה"כ השטחים העיקריים.
ג. קביעת הוראות בניה להקמת בנין בגובה עד 92 מ' מעל פני הים לא כולל אנטנות ומתקנים טכניים, שלא יעלה על 18 קומות (כולל קומת קרקע גבוהה וקומות טכניות). בניית עד 6 קומות מרתף מתחת מפלס הכניסה הקובעת בכל תחום המגרש וקביעת הוראות לשימור "בית לטוינסקי" והוראות להזזה ושיחזור/שימור חלקו הקדמי של "בית אדלר" המקורי..
ד. לשנות בהתאם את תכנית מספר 44 (תיקון 1941) אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעיתון רשמי מספר 1142 מיום 20.11.41 על שינוייה, ואת תכנית מפורטת מספר 1200 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מספר 2123 מיום 3.2.75, על שינוייה (להלן: "התכניות הראשיות").
תכנית זו כוללת הוראות תכנית מפורטת. ניתן לאשר על פיה היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואחד העם

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7245חלק2-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1200תכנית מפורטת מס' 1200שינוי
תוכניתתא/ 44תוכנית תא/ 44שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2083. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים02/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות28/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות03/10/2002תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 127. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/06/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/08/2000
קבלת תכנית09/03/2000