מתחם אליפלט- אילת

תוכנית תא/ 2797

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם אליפלט- אילת
מספר: תא/ 2797
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת רצף אורבני בין שכ' פלורנטין ואזורי המגורים המערביים (המושבה האמריקאית, מתחם נוגה, לב יפו ויפו העתיקה) וחיזוק רח' אילת, תוך ניצול פוטנציאל המתחם ע"י קביעת:
א. אזור מגורים מיוחד לסה"כ כ- 10700 מ"ר בניה לשטחים עיקריים וכ- 4300 מ"ר שטחי שרות על קרקעיים.
ב. הוראות בדבר תכליות מעורבות והקמת עד 85 יחידות דיור.
ג. שטח פרטי פתוח והוראות לגביו.
ד. ביטול דרך מאושרת, שביל הולכי רגל וקביעת מערך דרכים חדש.
ה. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש של השטח המסומן, לאיחוד וחלוקה מחדש עפ"י פרק ג' וסימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
2. שינוי בתחום התכנית של הוראות תכנית מפורטת מס' 397, תכנית מס' 1367 על שינוייהן, אשר אושרו למתן תוקף ופורסמו כחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה - וטבלת איזון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
יישוב: תל אביב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7016חלק95-101, 104117-118, 129
7083חלק149
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1367תכנית מס' 1367שינוי
תוכניתתא/ 397תכנית מס' 397שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1792. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/12/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות31/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2001תאריך פרסום: 09/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5009. עמוד: 3523. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/07/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה20/09/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/09/2000
קבלת תכנית23/05/2000