מתחם ביאליק שינוי בינוי

תוכנית ח/ 300/ 3/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם ביאליק שינוי בינוי
מספר: ח/ 300/ 3/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בינוי לרווחת התושבים ללא שינוי בשטחי הבניה המותרים עפ"י התכניות התקפות וכן שיפור מערך השטחים הציבוריים, כל זאת ע"י:
1. שינוי יעוד ממגרש מגורים מיוחד א' למגרש מגורים מיוחד ב', משטח ספורט בתחום בניני ציבור לשצ"פ ושב"צ, משצ"פ לשב"צ ולשטח ספורט בתחום בנייני ציבור ומשב"צ לשצ"פ.
2. ניצול פוטנציאל וארגון מחדש של מגרשי הבניה הרוויה.
3. קביעת טיפוסי מבנים איכותיים המציעים מגוון דירות, דירות גן בקומת הקרקע, דירות טיפוסיות ודירות גג בקומות עליונות.
4. קביעת שטחי בניה ליחידת דיור, בשטח ממוצע של 110 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת יהיו עד 40 מ"ר ליח"ד בבניין גבוה ו- 50 מ"ר ליח"ד בבניין רב קומות.
5. קביעת זכויות בניה לחלקה 22 ביעוד מסחרי של עד 1100 מ"ר למטרות עיקריות ותוספת של 550 מ"ר שטחי שרות מעל הקרקע.
6. שיפור מערך התנועה ע"י קביעת מעגלי תנועה בצמתים, הסדרי רמזור, גישה וחניה למבני ציבור וכיוצ"ב.
7. הפקעה לצורך דרך, ביטול דרכים וקביעת דרך.
8. קביעת הוראות להקמת פרגולות בדירות הגן.
9. קביעת קווי בנין למבנים ומרווחים בין בניינים.
10. באזור מגורים ב' מיוחד יחול שינוי בגובה הבניינים, מגובה של 8-13 קומות על עמודים לבניינים בני 4-16 קומות על עמודים.
11. קביעת הנחיות פיתוח, גינון וחומרי גמר.
12. קביעת הקמת מרתפי חניה עפ"י תיקון 15 לתכנית המתאר ח-1 והקטנת תכסית המרתפים ושטחי הרמפות המובילות אליהם ל - 85 אחוז משטח המגרש.
13. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים, לצורך ארגון המערך הציבורי של חלקות: 101-98, 32, 29, 19, 7, 6, 4 וחלק מחלקה 103 בגוש 6872.
14. איחוד חלקות 117 ו-118 למגרש 21 ושינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד ב' (41 יח"ד) הכולל יחידה מסחרית לאזור מגורים מיוחד ב', הכולל 46 יח"ד.
15. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה של חלקה 15, וחלקי חלקות 100 בגוש 6872.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון

תיאור המיקום:
שכונת קרית פנחס אילון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6872חלק4-20, 22-30, 32, 98-101, 107-108, 117-118103, 106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 478מבנה הרווחה ובטל"אשינוי
תוכניתח/ 1/ 15תיקון תכנית המתאר ח / 1 - מרתפיםשינוי
תוכניתח/ 1/ 10/ אלאפשר בנית פרגולות באזור מגורים א' בבניני קוטג' בצמוד לחדרי יציאה לגג על גגושינוי
תוכניתח/ 300התווית דרכים חדשות וקביעת מגרשים למוסדות ציבורשינוי
תוכניתח/ 489מרכז ליהדות בבל וסוריהשינוי
תוכניתח/ 1תכנית מתאר חולון- ח/1שינוי
תוכניתח/ 1/ 3תוכנית ח/ 1/ 3שינוי
תוכניתח/ 1/ 4תיקונים בתוכנית המתאר ח/1שינוי
תוכניתח/ 1/ 4/ דהוראות בניה לגגותשינוי
תוכניתח/ 1/ 8הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4203. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/07/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות29/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2003תאריך פרסום: 11/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5255. עמוד: 1304. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/10/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2003
פרסום הכנת תכנית ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1151. שנה עברית: התשסג .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים16/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2001. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית16/01/2003
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית25/11/2002