מתחם גולדה דרום

תוכנית ח/ 300/ 3/ ב/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם גולדה דרום
מספר: ח/ 300/ 3/ ב/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשפר בינוי במגרשי הבניה הרוויה ללא שינוי במספר יח"ד, תוך התאמת שטחי הבניה המותרים, עפ"י התכניות התקפות לתקנות התכנון והבניה וכן שיפור מערך השטחים הציבוריים, וכל זאת ע"י:
1. הקטנת תכסית המבנים וריכוז יחידות הדיור במבנה אחד עד שניים למגרש.
2. קביעת טיפוסי מבנים איכותיים המציעים מגוון דירות, דירות גן בקומת קרקע דירות מדורגות בשתי קומות מעל קומת הקרקע, דירות טיפוסיות ודירות גג בקומות העליונות.
3. קביעת קווי בניין למבנים, הנחיות לפיתוח וחומרי גמר.
4. קביעת שטחי בניה ליח"ד בשטח ממוצע של 110 מ"ר לשטחים עיקריים ו- 40 מ"ר לשטחי שירות מעל מפלס הכניסה הקובעת.
5. קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב להולכי רגל.
6. קביעת הקמת מרתפי חניה והקטנת תכסית המרתפים ושטחי הרמפות המובילות אליהם ל- 85% משטחי המגרש.
7. שינוי יעוד ח' מאזור מגורים מיוחד א', לאזור מגורים מיוחד ב'.
8. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים, לצורך ארגון ושיפור שטחי הציבור, הכוללים את חלקות: 141-149 135 99 76 48 28 וח"ח 157 151 בגוש 6869 וכן חלקות 138 133 124-126 67 24 וח"ח 140 139 127 121 בגוש 6870.
9. איחוד וחלוקה מחדש של חלקות 126, 125 בגוש 6869 וחלקה 30 בחלקה 6870, המיועדות למגרש מיוחד פרט למגורים, ללא הסכמת הבעלים.
10. שיפור מערך התנועה ע"י קביעת מעגלי תנועה בצמתים, זאת ע"י חלוקת ח' מס' 28 76 ו- 145 בגוש 6869 וח' 126 בגוש 6870 ושינוי יעודם משצ"פ לדרך מוצעת, והסדרי רימזור, גישה למבני ציבור, הפקעה לצורך דרך וביטול דרכים.
11. יצירת רחוב משולב לקשר בין רחובות ללא מוצא באזורי (מגורים א') ע"י שינוי יעוד של חלק מחלקות דרך מס' 151 ו- 157 לדרך משולבת ושצ"פ, שינוי יעוד של ח"ח 99 משב"צ לדרך משולבת ושינוי יעוד מח"ח 149 ו- 135 ביעוד שצ"פ לדרך משולבת בגוש 6869.
12. חלקות 6 7 121 בגוש 6870 יאוחדו ויחולקו מחדש, ללא הסכמת הבעלים,לפי פ' ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, על מנת לשמר את חורשת האקליפטוסים הקיימת, ודרך הביטחון.
13. קביעת זכויות בניה למגרש המיוחד פרט למגורים: מגרש 708 עד 500 מ"ר למטרות עיקריות ותוספת של 200 מ"ר לשטחי שירות מעל הקרקע. מגרש 709 עד 600 מ"ר למטרות עיקריות ותוספת של 240 מ"ר לשטחי שרות מעל הקרקע.
14. שינוי בהתאם לכך את תכניות מתאר מקומיות ח/ 1, ח/ 1/ 3, ח/ 1/ 4, ח/ 1/ 15, ח/ 300, ח/ 300/ 1/ א על שינוייהן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון

תיאור המיקום:
שכונה: קרית פנחס אילון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6750חלק308
6869חלק28, 48, 76, 99, 125-126, 135, 138, 140-149, 155, 160139, 151, 153, 157, 159
6870חלק5-7, 24-33, 67, 73-84, 117-120, 122-126, 128, 131-138, 141-143121, 127, 139-140
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 1/ 15תיקון תכנית המתאר ח / 1 - מרתפיםשינוי
תוכניתח/ 1/ 10/ אלאפשר בנית פרגולות באזור מגורים א' בבניני קוטג' בצמוד לחדרי יציאה לגג על גגושינוי
תוכניתח/ 300התווית דרכים חדשות וקביעת מגרשים למוסדות ציבורשינוי
תוכניתח/ מק/ 60"בניה צמודת קרקע במתחם גולדה דרום"שינוי
תוכניתח/ 1תכנית מתאר חולון- ח/1שינוי
תוכניתח/ 1/ 3תוכנית ח/ 1/ 3שינוי
תוכניתח/ 1/ 4תיקונים בתוכנית המתאר ח/1שינוי
תוכניתח/ 1/ 4/ דהוראות בניה לגגותשינוי
תוכניתח/ 1/ 6חולוןשינוי
תוכניתח/ 1/ 8הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3046. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/03/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות17/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2957. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2004. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה28/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/07/2003
פרסום הכנת תכנית ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1151. שנה עברית: התשסג .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים13/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית13/12/2002
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית25/11/2002