מתחם גרנות טבריה

תוכנית ג/ 19305

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם גרנות טבריה
מספר: ג/ 19305
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודי הקרקע למסחר ותעשיה איחוד וחלוקה

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה מחדש של חלקות 8 ו - 23 ללא הסכמת הבעלים (כולל טבלאות איזון)
שינוי יעוד הקרקע מתעשיה מסחר, שפ"פ, וחקלאות לתעשיה + מסחר ,שצ"פ ולקרקע חקלאית.
קביעת זכויות בניה
קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15051חלק8, 2326
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5681. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה01/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/01/2011
קבלת תכנית14/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100801/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה