מתחם דרך פ"ת- רח' הנגב

תוכנית תא/ 3201

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם דרך פ"ת- רח' הנגב
מספר: תא/ 3201
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות ותנאים שיאפשרו שיפור ושיקום המגרש, הגדלת מצאי חנייה באזור והוספת שטחי משרדים ומסחר באזור מרכז העסקים הראשי של ת"א יפו. כל זאת ע"י:
1. קביעת הוראות לאיחוד החלקות הכלולות בתכנית, בהסכמה של כל הבעלים, למגרש מאוחד לבנייה.
2. שינוי יעוד המגרש המאוחד מאזור מסחרי ואזור תעשיה לאזור מרכז עסקים ראשי (להלן: מע"ר) וקביעת הוראות ותכליות בנייה במגרש המאוחד.
3. הגדלת זכויות בנייה במגרש המאוחד באופן שסך השטחים הבנויים למטרות עיקריות לא יעלה על 16335 מ"ר בבניה בהיקף המגרש עד גובה 5 קומות מעל קומת כניסה ומגדל בגובה מירבי של עד 20 קומות מעל קומת כניסה גבוהה ובתוספת עד 2 קומות גג טכניות.
4. קביעת הוראות לזיקות הנאה למעבר לציבור בחזיתות בין גבול המגרש לבין קו הבנין, לאורך הרחובות בגין (דרך פ"ת), השרון והשפלה וכן בחצר הפנימית ובכניסות אליה.
5. שינוי בהתאם לכך של תכנית מס' 44 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 1750 בתאריך 20.11.1941 ושינוי של תכנית מס' F אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 1501 בתאריך 27.6.1946.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
מתחם דרך פ"ת - רח' הנגב
ישוב: תל אביב - יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8937חלק5-10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 44תוכנית תא/ 44שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4221. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/06/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/05/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית22/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות17/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 733. שנה עברית: התשסח .
הוגשו התנגדויות22/11/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/11/2007
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/10/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/07/2006
קבלת תכנית22/06/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה