מתחם הכוכבים

תוכנית הר/ 1985/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לדיור לאומי
שם: מתחם הכוכבים
מספר: הר/ 1985/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה, פארק רובעי, דרכים ומתקנים עירוניים בהרצליה לפי עקרונות תכנית המתאר הר/ 1985/ 1.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת הוראות לבינוי ופיתוח השטח.
2. קביעת הוראות וזכויות בנייה לייעודי הקרקע השונים וחלוקה למגרשים.
3. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
4. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה חדשה של קרקע שלא בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליה

תיאור המיקום:
קיבוץ גליל ים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6422חלק9, 18-20, 33, 43-44, 61, 64, 67, 72, 75, 78
6423חלק4, 10-12
6424חלק6, 10, 12, 16, 37, 46, 49, 52, 61, 6936, 40, 51, 60, 63, 66, 71-73
6525חלק4546-47
6527חלק70
6535חלק15619-21
6595חלק8-117, 12, 16-17, 21, 25, 27, 29, 32
6596חלק3, 11
6604חלק10, 27, 30, 33, 39, 43-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 1665/ אשינוי יעודי שטחים מאיזור מגורים א' ומשטח חקלאי ב' למגרש מיוחד לבית אבותשינוי
תוכניתהר/ 1985/ 1מגורים גליל יםפירוט
תוכניתרש/ 210/ ארמת השרון, תכנית מתארשינוי
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: עיתון יומי ב.
פרסום לאישור ברשומות15/10/2012תאריך פרסום: 15/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6481. עמוד: 241. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/09/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/08/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות22/05/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/02/2012
הוגשו התנגדויות22/01/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/01/2012
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות09/01/2012תאריך פרסום: 09/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6356. עמוד: 1887. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/01/2012
התכנית הועברה לטיפול הועדה לדיור לאומי04/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/04/2011
קבלת תכנית31/03/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה