מתחם זיקית

תוכנית תא/ 2950

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם זיקית
מספר: תא/ 2950
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לפתח מתחם לתעסוקה, תעשיה עתירת ידע ומרכז רפואי אשפוזי שיאפשר הגדלת פוטנציאל תעסוקה, וכן לפתח חלק מפארק הירקון ע"י:
1. קביעת יעוד של אזור תעשיה עתירת ידע ומרכז רפואי אשפוזי והוראות בדבר זכויות בניה ותכליות מותרות.
2. העלאת זכויות הבניה כך שסך השטחים הבנויים למטרות עיקריות לא יעלה על 60200 מ"ר לשימושים עיקריים, מתוכם עד 40000 מ"ר ביעוד זה עבור מרכז רפואי אשפוזי, בבניינים עד 19 קומות.
3. קביעת שימושים מותרים: תעשיה עתירת ידע, משרדים, העתקת מרכז רפואי אשפוזי, ובנוסף לכך מסחר בקומת קרקע בלבד.
4. קביעת הוראות בניה, קווי בניה והנחיות לאמצעים למניעת מטרדים סביבתיים.
5. קביעת היעודים של שטח ציבורי פתוח ושטח לשימור משאבי טבע ונוף, וקביעת זכויות בניה והוראות פיתוח בתחום יעודים אלה.
6. קביעת יעודים של שטח למבני ציבור, פנאי נופש וספורט אינטנסיבי עפ"י תכנית המתאר המחוזית לנחל הירקון - תממ/ 5/ 2.
7. קביעת הוראות לחניה תת קרקעית מתחת לחלק מהשטח המיועד לשטח ציבורי פתוח.
8. שינוי בהתאם לכך של תכנית מס' 1043, אשר הודעה על מתן תוקף לה נתפרסמה בי.פ. מס' 1514 מיום 20.3.69, ושל תכנית מתאר מס' 738 אשר הודעה על מתן תוקף לה נתפרסמה בי.פ. מס' 1933 מיום 12.7.73 ושל תכנית מתאר "ל" אשר הודעה על מתן תוקף לה נתפרסמה בי.פ. מס' 278 מיום 19.2.53 (להלן: "התכנית הראשית").

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהברזל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6637חלק650
6638חלק1-2, 64, 99, 259, 291, 370-371, 446, 614, 6173-4, 258, 316, 593
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1043תכנית מיתאר מקומית מס' 1043שינוי
תוכניתתא/ לתכנית מס' לשינוי
תוכניתתא/ 738תכנית מס' תא/783שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2406. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים17/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/02/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/12/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות28/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1246. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2003
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה27/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/01/2003
קבלת תכנית24/05/2001