מתחם יואב

תוכנית 6/ 02/ 260

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם יואב
מספר: 6/ 02/ 260
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור משולב מסחר תעשיה ומלאכה
על ידי שינויים ביעודי הקרקע, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
מקום: מועצה אזורית יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2222חלק10, 44-45, 64
2604חלק18
2605חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3367. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים20/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/04/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/02/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3416. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה18/11/2002
קבלת תכנית04/12/1997