מתחם יואב

תוכנית 6/ 02/ 250

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם יואב
מספר: 6/ 02/ 250
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח משולב מסחר ומלאכה
ושרותי דרך ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מתחם יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2203חלק
2222חלק
2604חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1997.
פרסום לאישור ברשומות22/05/1997תאריך פרסום: 22/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4524. עמוד: 3617. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/04/1997
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/1997
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1996תאריך פרסום: 20/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4450. עמוד: 297. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 04/10/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/09/1996
החלטה בדיון בהפקדה06/05/1996
קבלת תכנית18/04/1994