מתחם יער חוף כרמל

תוכנית חכ/ 600/ ש/ 1212/ ג/ 1328

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם יער חוף כרמל
מספר: חכ/ 600/ ש/ 1212/ ג/ 1328
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פירוט שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו.
ב. הוספת/הרחבת שטחי יער נטע אדם קיים, יער נטע אדם מוצע, יער טבעי
לשימור, יער טבעי לטיפוח, יער פארק מוצע, יער פארק חופי ונטיעות
בגדות נחלים שאינם כלולים בתמ"א 22.
ג. שמירה על שטחים פתוחים ועל אופיים הקיים כשטחי מרעה.
ד. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.
ה.הגדרת מוקדים ודרכים לפיתוח נופש ותיירות ביער.
ו. התווית דרכי יער ראשיות.
ז. יעוד שטח לשמורת טבע על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998.

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת גבולות ליערות ולשמורות טבע.
- קביעת התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה במוקדי הפיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמל
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10529חלק8
10530חלק153-6, 8-14, 16-17, 25-27, 29-31, 34
10531חלק3, 28-29, 31, 34-38, 58
10540חלק3-6, 8-10, 21-22, 25
10547חלק3
10548חלק68-7528, 53
10565חלק130
10587חלק1, 5, 7-11, 13, 16
10588חלק6-7
10589חלק3, 8, 11-12, 14
10673חלק116, 10, 13, 17, 21
10691חלק42, 51, 53
10694חלק1, 45, 6348, 57, 59, 62, 69-71, 76, 80
10935חלק75
10936חלק1-7, 12-13, 198-11, 14-18, 20-21
10939חלק1, 34-35, 44-45
10946חלק2, 14-17, 33, 41-42, 46-47, 66-67
10949חלק90-93
10964חלק1-23, 25, 27-29
10968חלק4-7, 9-10, 13-14, 17-19, 39, 45, 77
10975חלק39, 45, 77
10989חלק11
10990חלק1
10992חלק1
10994חלק53
10995חלק1, 95
10996חלק89
11003חלק37, 39
11288חלק2
11289חלק8-114-7, 12-13
11325חלק45-461-3, 6-7, 10-11, 16, 29, 42-44, 50
11326חלק3, 55
11329חלק23, 8, 10-11, 16
11331חלק237, 12, 14-15, 18-22, 24, 27, 29, 35, 80-94, 97, 102, 104
11332חלק1-3, 6-10, 14-15
11333חלק17-1812, 14-16, 19-21
11334חלק8-11, 13, 161, 7, 12, 14-15, 17-18
11335חלק9-10, 12-13, 17-201-7, 11, 15-16
11336חלק13, 28
11337חלק26
11341חלק41, 3, 5-7, 9-10
11342חלק21, 3-5, 9-11, 17-18
11346חלק40
11347חלק16
11350חלק1, 52-4, 6-11, 14-17
11351חלק2-4, 7, 9-105-6, 8
11352חלק1-4
11353חלק11-143-4, 6-10
11354חלק1-3, 11
11355חלק26-271, 3-4, 8, 10-20, 22-25
11356חלק1-8, 11
11771חלק2-3
11773חלק17
11786חלק3-8, 13-17, 34-35, 37-39, 41, 45-82, 84-86, 89-91, 95, 10093, 99
11787חלק1-64
11788חלק22-23, 27-41, 44-102, 105-107, 118, 122, 128-12926, 103, 112, 117, 125, 130, 132
11789חלק12-17, 21, 23-25, 34, 36-37, 39-47, 5510, 18-20, 22, 27, 31-33, 38, 48, 57-58
11790חלק1-8, 11-19, 22-23, 43-459, 20-21, 24-30, 32-35, 37-42, 46-50
11791חלק3-13, 19-24, 26-441-2, 14-18, 25
11792חלק1-47
11793חלק1-112
11794חלק1-53
11795חלק1-3, 9-19, 454, 8, 20, 23-25, 28, 31-33, 41-44, 49
11796חלק46-56, 62, 811, 17, 19, 57-58, 60
11797חלק12-19, 234-8, 10-11, 20-21
11798חלק1-27, 31-52, 60-61, 6328-30, 53, 55-57, 62, 64
11799חלק1-8, 19, 27-289-10, 12-18, 20-26, 29, 31-32, 34, 37-38, 42-45, 81-82
11800חלק1-11, 23, 26, 35-3912-15, 19-22, 24-25, 27-34, 40-42, 44-49
11801חלק3-5, 20-23, 27, 29-31, 33-54, 67-821-2, 6, 8-19, 24-26, 28, 32, 55-63, 65-66
11802חלק1-3
11803חלק1-61, 64-82, 84-85, 89, 91, 94-97, 9998, 100-101
11804חלק1
11808חלק60
11809חלק42
11811חלק62
11812חלק44-5226, 29-32, 35-36, 43, 55-56
11813חלק21-23, 26-32, 72-74, 8511-12, 14, 16-20, 24-25, 33-34, 56, 60, 62-71, 75-82, 84, 87
11821חלק10-11, 15, 175-6, 8-9, 12, 14, 16, 18, 24-25, 27, 29, 31, 34
11822חלק4-481-3
11823חלק1-41
11824חלק25, 55-57, 65-69, 71, 75-8233-34, 50-54, 58-59, 61, 64, 70, 72, 84-85
11825חלק1-14, 19-21, 27-38, 41-43, 45-5215-18, 22, 26, 39-40, 44, 53
11826חלק27-31, 34, 44-47, 519, 26, 32-33, 35, 37-43, 48
11827חלק1-7, 14, 18, 20-21, 23, 27-31, 33-35, 38, 42-44, 578-9, 12-13, 17, 19, 22, 25-26, 32, 36-37, 39-41, 45-50, 54-56, 77, 80
11828חלק9, 13, 25, 51-52, 57-59, 61-681, 3-7, 10-12, 18, 21, 28-29, 37-38, 40-41, 50, 56, 60
11829חלק13, 50, 60
11836חלק1
11840חלק161
11841חלק1
11843חלק90-104, 106, 110-11181-83, 88-89, 113
11844חלק7
11845חלק67-74, 80-8223, 25-26, 41-49, 64-66, 75, 78-79, 83-84, 96-99
11846חלק5-441-4
11847חלק21-51, 54-5614, 19-20, 53
11848חלק1-20
11849חלק1-2
11943חלק19-25
11960חלק25, 35
11998חלק13-16
11999חלק2-3, 8-11, 13-18, 21, 24, 33-35, 38, 591, 5-7, 12, 19-20, 22-23, 25-26, 32, 36-37, 39-45, 47, 60-62, 65
12000חלק1-2, 4-16, 18-23, 26, 42-47, 52, 57-73, 75-76, 783, 17, 24-25, 27, 33-35, 37-38, 40-41, 48, 74
12002חלק3, 50
12003חלק1-7, 11-20, 24-25, 27-30, 42-468-10, 21-23, 26, 31-41, 47
12004חלק11, 16, 42, 54
12005חלק35, 47-51, 71-7619, 29, 34, 36, 39, 41-42, 45-46, 52-53, 58-59, 67-70, 78, 81, 85-87, 90, 93
12006חלק7-8, 10, 21-27, 31-37, 40, 42-441, 6, 9, 11-13, 18-20, 28-30, 38-39
12007חלק2, 13-14, 17, 19-21, 23, 25, 541, 3, 5-6, 8-12, 15-16, 18, 22, 24, 26-27, 33-35, 52-53
12008חלק3021-22, 28-29, 31, 38
12009חלק57-5948-56, 61, 79
12011חלק38-39, 41-42, 45
12012חלק19, 217, 11-12, 18, 23-25
12013חלק3-4, 21-22, 38-50, 54, 571-2, 5-9, 11, 19-20, 23-24, 27-29, 33, 35-37, 51-53, 55-56
12014חלק2, 6-13, 15-17, 22, 24-28, 42-43, 45-511, 3-5, 14, 18-21, 29-36, 39-40, 44
12015חלק2-14, 16, 18-281, 15, 17, 29
12016חלק4-7, 9-13, 19-24, 26-27, 33, 361-3, 8, 14-18, 25, 28-30, 32, 34-35
12017חלק1-8, 12-20, 35, 389-11, 21-27, 30-34, 36-37
12018חלק3-5, 23, 321-2, 6-22, 24-29, 31
12019חלק2-10, 13-17, 25, 27, 40, 42, 47-481, 11-12, 18-24, 26, 28, 31-39, 41, 43-46, 49-51
12020חלק15-20, 232, 5-14, 21-22, 24
12021חלק23-25, 32-34, 36, 43-44, 478, 10-11, 17, 19-22, 26-28, 30-31, 37-42, 45-46
12022חלק1-3, 6, 9-10, 534-5, 7-8, 11-17, 22-26, 29-32, 36-51
12023חלק1, 3-9, 17-18
12024חלק11, 18-191-3, 7-10, 12-17, 20, 31-32, 50-52, 59
12025חלק19-26, 29, 39-481-4, 10-18, 27-28, 30-38, 49-54
12026חלק2-51, 6, 8, 10, 12-15, 18
12027חלק151, 9, 12, 14, 16
12028חלק15, 17, 20-21
12029חלק4, 6-101-3, 11
12030חלק19
12031חלק145-9, 12, 15-16
12044חלק4-5, 9-12, 24
12045חלק11, 20, 43, 46, 75, 81, 86-88, 91-95, 97-98
12046חלק1-2, 4-63, 7-8, 10, 35, 37
12048חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/10/2008
קבלת תכנית18/01/2007