מתחם יער כברי

תוכנית ג/ 13565

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם יער כברי
מספר: ג/ 13565
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת גבולות מדוייקים ושימושים עיקריים ליער, כמפורט/ עדכון לתמ"א/ 22.
- הוספת / הרחבת שטחי יער טבעי לשימור ויער טבעי לטיפוח על אלה המאושרים בתמ"א/ 22.
- התווית דרכי יער ראשיות.
- שינוי שטח יער נטע אדם קיים בפועל, המוגדר כשטח פתוח, לשטח "יער נטע אדם"
- שינוי שטח המוגדר כשמורת טבע עפ"י תמ"א 31, ל"יער טבעי לשימור".
- שינוי שטח המוגדר כשמורת טבע עפ"י תמ"א 8. ל"יער טבעי לשימור"
- שינוי שטח המוגדר כגן לאומי לפי תמ"א 8, לשמורת טבע.
- קביעת זכויות ומגבלות בניה.
- שינוי יעוד מיער לסוגיו על פי תמ"א 22 לשטחים חקלאיים.

עיקרי ההוראות:
- קביעת ופרוט התכליות המותרות בשטחי יערות.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסף
צפוןמעלה נפתלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18332חלק1, 7, 18-20, 24-255, 15, 17
18333חלק3, 5, 8-94, 6
18359חלק2-6, 8, 11, 37, 138, 1529-10, 12-21, 96, 140, 143-144, 147-149, 151, 157-159, 161, 163, 170, 172
18360כל הגוש
18361חלק13
18362חלק2-4, 7, 22, 28, 308, 16, 31, 35, 41, 44-47
18366חלק4-5, 76
18600חלק18-2012, 14-17, 21-22
18605חלק12
18606חלק9, 1511-14
18607חלק24, 3410, 12, 14, 23
18619חלק3, 134, 11-12, 15, 18, 20, 38, 40-42, 44
18620חלק4
18621חלק1, 30
18622חלק1
18625חלק161, 63
18626חלק2, 36
18647חלק50
18648חלק1-4, 16-18, 22-23, 25, 27, 29-32, 36-39, 69-71
18649חלק4, 25, 29-302-3, 5-6, 19-20, 23-24, 26-28, 31-32, 36
18650חלק90-9134
18651חלק2, 4-6, 13-15, 17-18, 20, 25-27, 41, 47-49, 51-52, 69, 72-731, 7-10, 12, 16, 19, 22, 24, 31-32, 34-36, 39-40, 42-43, 45, 50, 53, 55-62, 64-68, 70-71, 74-76
18652חלק4, 7-8, 10-12, 1141, 6, 9, 13-14, 16-17, 35, 47, 113, 115-116
18653חלק1-5, 8-23, 26-27, 63-64, 66-67, 1166-7, 24-25, 28-31, 37-39, 41, 65, 68, 115
18654חלק1, 10, 62
18663חלק10-11, 17, 28, 33-34
18664חלק1, 3-5, 21-23, 42, 1226-7, 18-20, 24, 38, 43, 76, 119-121, 123, 129-130
18665חלק1-9, 11-19, 30-32, 34-3510, 20-29, 33, 36
18666חלק1-4, 6-8, 10, 16-17, 19-27, 31-32, 34-36, 39-40, 43, 78-79, 107, 111-112, 118, 128, 130-134, 13611, 14-15, 28-29, 33, 37-38, 41-42, 44-48, 53-54, 77, 83, 106, 108-110, 113-115, 135
18667חלק1-25, 20-25
18668חלק8-10, 56-57, 62, 66, 87-88, 921, 6-7, 11, 15, 61, 63, 81-83, 93
18672חלק1-2, 4, 25, 493, 5, 7, 22-24, 26-27, 30, 37-38, 42-44, 47-48
18675חלק54-55, 57, 66-69, 71-74, 78-8034, 37, 58-59, 65, 70, 75-76
18676חלק27, 29, 31-34, 3724-26, 30, 35-36, 38, 41
18677חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3874חלוקת מגרשים לבניהשינוי
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףשינוי
תוכניתג/ 11323דרך מספר 89 קטע כברי תחנת דלק תשריט לדרךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות23/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4010. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
הוגשו התנגדויות06/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/06/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית14/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/06/2003
קבלת תכנית27/11/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201201723/05/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201000921/04/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201000807/04/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200801717/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200801603/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200800519/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200702903/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25004/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12426/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24716/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים26914/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע11721/04/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300612/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים