מתחם יער מנחמיה ( מתחם 1406)

תוכנית ג/ 13436

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם יער מנחמיה ( מתחם 1406)
מספר: ג/ 13436
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פרוט ודיוק מתחמי יער 1406 - מנחמיה עפ"י תמ"א 22.
ב. שינוי יעוד מחקלאי ליער נטע אדם קיים, יער פארק מוצע, יער טבעי לשימור, שמורת טבע.
ג. שינוי סוג היער מיער פארק מוצע ליער טבעי לשימור בהתאם לסעיף 9 להוראות שינוי מספר 4 לתמ"א 22.
ד. שינוי יעוד יער פארק מוצע לשמורת טבע בהתאם לסעיף 13 להוראות שינוי מספר 4 למת"א 22.
ה. שינוי יעוד משטחי יער לשטחים חקלאיים בהתאם לסעיף 15 להוראות שינוי 4 לתמ"א 22.
ו. שינוי יעוד שטח שמורת טבע בתמ"א 8 ליער בהתאם לסעיף 7 להוראות תמ"א 8.
ז. ליעד שטח לשמורת טבע עפ"י חוק גניים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998.
ח. יעוד דרך יער ומתקנים קולטי קהל: חניונים ומצפורים.

עיקרי ההוראות:
א. קביעה מדויקת של מתחמי היערות וקביעת סוגי היער השונים: יער נטע אדם קיים, יער פארק מוצע, יער טבעי לשימור.
ב. יעוד שטחים ליעודים נוספים: שמורת טבע, ערןץ נחל תבור.
ג. קביעה ופרוט התכליות המותרות בשטחי היערות.
ד. התווית מערכת דרך יער.
ה. קביעת מיקום חניונים ומצפורים.
ו. קביעת הוראות ומגבלות בניה, לשטחים המיועדים לפיתוח.
ז. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ח. קביעת תנאים לביצוע התכנית (פעילות יערנית).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינות
צפוןעמק הירדןעמק הירדן
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15387חלק19-20, 23, 25
15392חלק3, 5-67
15393חלק3, 51-2, 4, 6
15394חלק2-3, 61, 4-5, 7
15455חלק42-3, 6-7
15456חלק23, 31-32
15467חלק2
15468חלק1-2, 5-63-4
15469חלק5-7, 24-27, 30
15471חלק8, 665, 63-65, 67-69, 71, 74, 77
15719חלק23, 34, 40
17374חלק1
17375חלק5-624, 27-28, 31-32, 35-37, 40-43
22566חלק7-9, 23-29, 33-3411, 13, 15, 18, 22, 32
22571חלק3-5, 9-11, 16-20, 246, 8, 12-13, 21, 23
22637חלק173, 19
22641חלק6, 16
22642חלק3, 7, 19-20
22643חלק32, 38, 4417-18, 21-23, 27-31, 33, 35, 37, 41-43
22644חלק1916, 23
23271חלק11-12, 15, 17, 25
23272חלק3-6, 8-9, 11, 13-16, 18, 20, 22, 252, 7, 10, 12, 21, 23
23273חלק9, 11, 13
23277חלק3, 72, 6, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4924חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 1740עולם, סירין ונחל תבורשינוי
תוכניתג/ 1593חלוקה בעמק הירדןשינוי
תוכניתג/ 4632חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 11865מטמנת אתר טליה ( חג"ל)שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 2531. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2189. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/01/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית27/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/06/2003
קבלת תכנית19/09/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה