מתחם יער תפן

תוכנית ג/ 14435

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם יער תפן
מספר: ג/ 14435
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. דיוק ופירוט שטחים על פי תמ"א 22 לשטח יער לסוגיו.
ב. הוספת /הרחבת שטחי יער נטע אדם מוצע, יער טבעי לטיפוח ויער פארק מוצע, שאינם כלולים בתמ"א 22.
ג. יעוד שטחים ליערות לשיקום מחצבות.
ד. שמירה על שטחים פתוחים ועל אופיים כשטחי מרעה.
ה. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.
ו. יעוד שטח לשמורת טבע על פי חוק וגנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998 ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 ובתחומה לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת גבולות ליערות ולשמורת טבע.
ב. קביעת התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בדבר הקמת תשתיות ופיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18446חלק40
18453חלק16, 44-45, 73-74
18454חלק6-8, 10, 34, 48-491-5, 11, 35
18818חלק469, 45, 47, 78
18819חלק10, 16-17, 24, 99
18820חלק2524, 26-29, 31, 67
18899חלק65
18900חלק2, 8, 15-261, 27, 33-34
18901חלק1-3, 7-14, 564-5, 19-21
18902כל הגוש
18903כל הגוש
18904חלק1-5, 15, 20, 24, 40-41, 436, 14, 16, 18-19, 21, 26-28, 39
18905חלק13, 16, 22, 27-28, 31-3214, 17-19, 23-26, 29-30, 33-35
18906חלק19-21, 23, 32-33, 414, 6, 9-11, 14, 16-18, 22, 24-25, 31, 34-35, 37, 43-46
18907חלק36-37, 40
18908חלק1-11, 13-15, 19, 23-27, 3312, 16, 18, 20-22, 28, 35
18909חלק4-5, 28-30, 41, 471, 6, 9-10, 12, 16, 19-20, 22-24, 27, 31-34, 37-40, 42-43, 45-46, 48
18910חלק1-15, 17, 2219, 21, 23, 25-26, 28-30
18911חלק30, 32, 35-38, 4026, 44, 48, 52
18912חלק48, 51, 60
18913חלק4-6, 8-11, 13
18921חלק65, 68-7050, 62, 66, 73
18922חלק74, 8246, 48-49, 60, 71, 73, 75, 78, 84, 86, 120, 131-132, 140, 142
18937חלק1-5, 10-25, 27-296-9, 26
18938חלק2-15, 18-20, 27, 301, 17, 23, 25, 29, 31
19030חלק23-24, 3015, 20-22, 25, 29, 31
19031חלק9, 26-281, 3, 6, 10-11, 17-20, 23-24, 29, 37-38
19035חלק2-3, 6, 8, 12, 26, 30-31, 33, 37, 42-44, 46-47, 65, 67, 69, 86-87, 90, 93-94, 10614, 17-19, 24-25, 27, 32, 34, 41, 45, 49, 55-56, 71, 84-85, 102-103
19037חלק1, 3-4, 54
19041חלק13, 30, 33, 39, 43, 69, 81-82, 8521, 31, 37-38, 50-52, 70, 83
19042חלק1-3, 10-11, 19, 23, 28-29, 38, 40-44, 51-5230, 45, 54, 56, 77
19043חלק41, 921-2, 15, 23-25, 39-40, 42, 55-56, 87, 94, 108
19047חלק60
19048חלק87
19058חלק1
19763חלק1
19766חלק181-2
19767חלק1
19770חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4138קבוץ תובלשינוי
תוכניתג/ 5357גילון צורותשינוי
תוכניתג/ 1951מחצבה -ירכאשינוי
תוכניתג/ 3700תכנית מתאר מג'דל כרום.שינוי
תוכניתג/ 5662קיבוץ פלךשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.אישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2582. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות24/10/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 582. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/10/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/10/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית25/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה05/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/03/2005
קבלת תכנית09/01/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה