מתחם יצחק שדה (חסן ערפה)

תוכנית תא/ 3319

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם יצחק שדה (חסן ערפה)
מספר: תא/ 3319
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מנוף לקידום תהליך פינוי והתחדשות של המתחם, ושילובו באזור תעסוקה המתפתח בחלקו המערבי של האיילון, כל זאת על ידי:
1. פינוי המתחם וקביעת הוראות לבינוי חדש על ידי תוספת זכויות כמפורט בטבלת הזכויות שבהוראות התכנית. סה"כ זכויות הבניה בתכנית הינן 207335 מ"ר שטח עיקרי ו - 62200 מ"ר שטחי שירות.
2.שינוי יעוד מ"אזור מעורב למסחר משרדים ומלאכה קלה" ל"אזור תעסוקה מיוחד".
3. קביעת תכליות לשימושי משרדים, מסחר ובידור עם אופציה למגורים, וחלוקת תוספת הזכויות בין המגרשים באופן יחסי לזכויותיהם בהתאם לתכנית הראשית.
4. שינוי יעוד מאזור מעורב לשטח פרטי פתוח (שפ"פ) בשטח שלא יקטן מ - 22.5 דונם, מקושר למפלסי הרחובות ההיקפיים וקביעת השימושים המותרים בו.
5. קביעת זיקת הנאה לציבור בשפ"פ ובחזיתות המבנים הפונות לרחובות המקיפים את המתחם.
6. שינוי הוראות הבניה כך שתתאפשר הקמת מבנים בגבהים שונים ועד 26 קומות, כולל 4 קומות בבסיס המבנים.
7. קביעת פתרונות תנועה וחניה, הרחבות ושינוי דרכים והסדרת גישה לחניונים תת קרקעיים בתחומי המגרשים.
8. קביעת זיקת הנאה לרכבת קלה (להלן: רק"ל) והוראות לשילוב קווי רק"ל במסמכי התכנית.
8. שינוי יעוד מדרך לשטח ציבורי פתוח.
9. שינוי בהתאם לכך של הוראות תכנית מס' 595א' אשר הודעה בדבר מתן תוקף פורסמה בילקוט פרסומים מס' 4405 מיום 1.5.96.
תכנית זו כוללת הוראות תכנית מפורטת וניתן להוציא מכוחה היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תל אביב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7077חלק5-7, 14, 17-18
7104חלק81-8278
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 595/ אלתכנן מחדש את השטח, ע"י שנוי יעוד מאזור מסחרי ותעשיה ושטח לתכנון בעתיד לאזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 617. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/10/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/10/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות11/07/2005
הוגשו התנגדויות02/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1479. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים04/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/11/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/03/2003
פרסום הכנת תכנית בעיתונים13/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית13/03/2003
פרסום הכנת תכנית ברשומות31/12/2002תאריך פרסום: 31/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5143. עמוד: 1029. שנה עברית: התשסג .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית31/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות93116/10/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות92911/09/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות92303/07/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות88705/09/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות88311/07/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות88006/06/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות87816/05/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות87128/02/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85106/09/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37528/01/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68626/05/2003