מתחם לאטרקציות חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 171

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם לאטרקציות חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 171
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור לאטרקציות תירותיות
ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה
כמפורט להלן:
א. קביעת מערכת דרכים ונגישות למתחמי האטק'ציות.
ב. קביעת זכויות בניה ואיפיוני בניה למיתחם האטרקציות.
ג. קביעת שטחים פרטיים פתוחים לצורכי חניה ושרות עבור
אזור האטרקציות וכן לצרכי ניקוז ותשתיות.
2. קביעת יעודי קרקע חדשים במקום יעודי קרקע קיימים.
שינוי יעוד משטח קרקע חקלאית לשטח אטרקציות תירותיות,
שטח פרטי פתוח, שטח ציבורי פתוח, שטח למתקנים הנדסיים ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40058כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/12/2005
קבלת תכנית25/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005