מתחם לוגיסטי "פרדס"

תוכנית בר/ 331/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם לוגיסטי "פרדס"
מספר: בר/ 331/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח המיועד בעיקרו ללוגיסטיקה ואחסנה בהיקף כולל של כ- 58,000 מ"ר(עיקרי ושירות), בתחום מפעל "פרדס" לשעבר.
2. שינוי קו הבניין הצפון מערבי בתא שטח מס' 1 (חלקה 25 בגוש 3782) מ- 90 מטר מציר המסילה ל- 50 מטר מציר המסילה.
3. איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית.

עיקרי ההוראות:
1.שינוי יעוד של קרקע המיועדת לתעשיה חקלאית וקרקע חקלאית (המותרת בשימוש של תעשיה חקלאית) למטרות הבאות:
א. אחסנה.
ב. שטח ציבורי פתוח.

2. קביעת זכויות והוראות בניין ובהן:
א. קביעת הנחיות בינוי.
ב.קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות וביצוען.
ג. קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית לצרכי רישום.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת הנחיות סביבתיות.
ו. קביעת שלבים והתניות לביצוע.

3. שינוי קו הבניין הצפון מערבי בתא שטח מס' 1 (חלקה 25 בגוש 3782 ) מ- 90 מטר מציר המסילה (כמאושר בתכנית תת"ל 26/ 145 הצמודה לתכנית זו).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנר

תיאור המיקום:
חטיבת קרקע בת כ- 94 דונם הנמצאת ממזרח לדרך ארצית מס' 410, מצפון לנחל גמליאל ומדרום לתחנת רכבת יבנה - שטח מפעל "פרדס" לשעבר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3508חלק139, 153140, 147
3782חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 140תוכנית מח/ 140שינוי
תוכניתמשמ/ 153(בר) בית גמליאלשינוי
תוכניתבר/ 50לקבוע איזור למפעלי תעשיה (קשורה בחקלאות)שינוי
תוכניתבר/ 83/ 3ביטול חלק של דרך חקלאית והמרתה לאזור חקלאי.שינוי
תוכניתבר/ 83/ 5שינוי קו בניין צדדי בחלק הדרום מערבי הגובל בחלקה 139 שבגוש 3508שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2011
קבלת תכנית04/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201200821/05/2012