מתחם מבני משק - עין השלושה

תוכנית 7/ 03/ 125/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם מבני משק - עין השלושה
מספר: 7/ 03/ 125/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת המצב הקיים ולהרחבת אזור מבני המשק, ע"י שינויים בייעודי הקרקע, קביעת ייעודי קרקע, זכויות, הנחיות ומגבלות בניה ושינוי בקווי הבניין.

עיקרי ההוראות:
- שינוי ייעוד משטח ללא יעוד לאזור מגורים, מבני משק, שפ"פ אזור ספורט ונופש, בית קברות, מתקן הנדסי, דרכים ותעשיה.
- שינוי ייעוד מאזור מגורים לדרכים, מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים, אזור ספורט ונופש.
- שינוי ייעוד מ"שטח פרטי פתוח" למגורים, מבני משק, דרכים, מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים, אזור ספורט ונופש.
- שינוי יעוד מאזור בנייני חברה למבנים ומסדות ציבור ומשרדים ודרכים.
- שטח שינוי מאזור תעישה ודרך לתחנת תדלוק.
- ביטול דרכים והתוויתן מחדש.
- שינוי יעוד מדרך מאושרת למבנים ומוסדות ציבור ומשרדים, למגורים ומבני משק.
- התווית דרכים.
- קביעת שימושים מותרים לכל ייעודי הקרקע.
- קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין השלשה

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית אשכול
קואורדינטה X143.190
קואורדינטה Y 584.530

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100313חלק22, 24-26, 4110, 21, 23, 27, 39-40, 57, 61, 63, 65, 69-70
100320חלק9, 21, 37
100327חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 125/ 2אזור תעשיה - קיבוץ עין השלושהשינוי
תוכנית7/ 03/ 125/ 1אדמות נירים ועין שלושהשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/2011תאריך פרסום: 31/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6219. עמוד: 3452. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/02/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/02/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4249. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/2010
החלטה בדיון בוולק"ח08/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/11/2006
קבלת תכנית20/08/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה