מתחם מגורים במגרש 268, מערב 7

תוכנית 2/ 03/ 146/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם מגורים במגרש 268, מערב 7
מספר: 2/ 03/ 146/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות ומגבלות אופן פיזור שטחי הבניה המותרים
ביחס למפלסי הטופוגרפיה. כמו כן שינוי בקו בניין.

עיקרי ההוראות:
א. התכנית מציעה שינוי בהנחיות ומגבלות אופן פיזור שטחי הבניה
המותרים ביחס למפלסי הטופוגרפיה זאת ללא שינוי בנפח
זכויות הבניה המותרות.
מעל ל- 0.00 + עיקרי % 57.3 (במקום % 57) שרות % 11.95 (במקום 8).
מתחת ל- 0.00 + עיקרי % 19.7 (במקום % 8 + % 12 במדורג) שירות % 6.05
( % 5 + % 5 במדורג).
ב. שינוי בקו בניין דרומי ומערבי של % 10.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40085חלק80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 81תכנית למגרשים במערב 6 ומערב 7שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/02/2009
קבלת תכנית06/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000301/02/2010