מתחם מגורים חדש, רוממה, רחוב אהליהב

תוכנית 12667

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם מגורים חדש, רוממה, רחוב אהליהב
מספר: 12667
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בינוי מתחם למגורים ג' 2 , ושט ציבורי פתוח.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
א. שינוי ייעוד מאזור למלאכה זעירה לאזור מגורים ג' 2 .
ב. שינוי ייעוד מאזור למלאכה זעירה לאזור לשטח ציבורי פתוח.
- קביעת הוראות של תכנית מפורטת בדברים כגון : קביעת בינוי והוראות לבינוי ופיתוח השטח .
- קביעת השימושים בשטח התכנית.
- קביעת הוראות בדבר הריסת מבנה קיים.
- קביעת שטחי בניה מירביים.
- קביעת קווי בנין מירביים .
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח.
- קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בכל שטח התכנית בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאהליאב

תיאור המיקום:
שכונת רוממה , השטח התחום ברחוב אהליאב מצפון וירמיהו בדרום
קואורדינטות 219/300 X
633/300 Y
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30235חלק93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2267שינוי יעוד מאזור תעשיה ליעדים שונים - רוממהשינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3103. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים06/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/11/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/2008
החלטה בדיון באישור תכנית21/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3531. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים02/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/09/2007
קבלת תכנית12/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה