מתחם מכלאות צאן ליד אתר דודאים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם מכלאות צאן ליד אתר דודאים
מספר: 7/ 02/ 305/ 74
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם מכלאות צאן בסמוך לאתר דודאים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מבני משק ושטח חקלאי עם זיקת הנאה לצורך הקמת מתחם מכלאות צאן.
2. קביעת התכליות המותרות.
3. קביעת הוראות בניה.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
5. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
6. קביעת קווי הבניין, מספר הקומות וגובה מרבי.
7. קביעת תנאים למתן היתר בניה והוראות והנחיות סביבתיות ולתשתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
שטח פתוח ממערב לאתר "דודאים"
מועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטה מערב מזרחY - 174,000
קואורדינטה דרום צפון- X 581,300

גושים וחלקות:
גוש 100229/5 מוסדר חלקה 1
גוש 42 בני שמעון ללא רישום חלק מחלקה 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןפירוט
תוכנית7/ 03/ 339אתר פסולת ''דודאים''כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3826. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 2000. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2007
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/2007
החלטה בדיון בוולק"ח20/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/08/2006
קבלת תכנית30/07/2006