מתחם מסובים מזרח -השוק הסיטונאי

תוכנית תממ/ 320

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם מסובים מזרח -השוק הסיטונאי
מספר: תממ/ 320
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת יעודי קרקע לשימושים מטרופוליניים ומקומיים ושינוי יעודן החקלאי ליעודים הבאים: שטח מיוחד למסחר ותעסוקה הכולל שוק סיטוני מרכזי לגוש דן, שטח לתכנון בעתיד, מבני ציבור, מבני ציבור מיוחד, מגורים, שטח ציבורי פתוח, שטח ציבורי פתוח אקסטנסיבי ושטח ציבורי פתוח אינטנסיבי (כחלק מהתכנית לפארק איילון) דרכים, שצ"פ משולב בדרך והרחבת דרכים מאושרות.
2. קביעת זכויות בניה ותנאים המאפשרים הוצאת היתרי בניה לאזור המיוחד למסחר ותעסוקה - שוק סיטוני (מגרש מס' 1), לדרכים מס' 2 ו-1, לשצ"פ משולב בדרך (מגרש מס' 3) ולאזורי פארק (מגרשים מס' 12, 9).
3. קביעת הוראות כלליות למניעת מטרדים לסביבה.
4. קביעת רצועות למעבר תשתיות.
5. קביעת הנחיות כלליות לבינוי במגרשים 12, 9, 1.
6. קביעת הנחיות לעריכת תכניות מפורטות במגרשים 20-22, 15-19.
7. קביעת שלביות פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת אפעל

תיאור המיקום:
מתחם מסובים מזרח (סקיה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6170חלק1, 3-34, 36-88, 90-91
6172חלק5, 7-19, 21-241-4, 6, 20, 25
6174חלק45
6199חלק1-2, 5-6, 11, 17, 19-20, 23-24, 26, 28, 30, 32-33, 35-36, 38-39, 41, 43-44
6222חלק1, 20-21, 24-25, 28-29, 32-33, 35-37, 40-79, 87-8922-23, 30-31, 38-39, 85-86, 90
6223חלק23, 28-311, 7, 32, 53, 168, 185
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
תוכניתקא/ 356תחנת שאיבה לביוב-M-1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1972. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/02/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/06/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית01/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות28/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/06/2003תאריך פרסום: 24/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5196. עמוד: 2840. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2003. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/06/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2003
החלטה בדיון בוולק"ח04/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2000
קבלת תכנית07/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים72128/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46601/11/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84828/07/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82315/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81727/10/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים32031/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים20314/01/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68130/12/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46304/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15407/10/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב67510/06/2002