מתחם מסחר משרדים ומגורים רובע ז' - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 134

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם מסחר משרדים ומגורים רובע ז' - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 134
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חיזוק מרכז רובע ז' באופן המשתלב עם מדיניות העירייה באזור וזאת באמצעות שינוי תכנית המתאר 77/101/02/3 החלה עם המתחם בהיבטים הבאים:
1. איחוד וחלוקה מחדש של המגרש בתחם התכנית.
2. קביעת יעודי קרקע חדשים בכל מגרש.
3. צמצום שטחי הבניה למסחר והגדלת שטחי הבניה למגורים.
4. קביעת מספר יחידות הדיור בהתאם.
5. קביעת מיקום מגרש למבני ציבור בתחום התכנית.
6. קביעת שטחים ליעודים ציבוריים פרטיים בתוך המתחם המגרשים בהיקפים המפורטים בהמשך.
7. קביעת בינוי חדש.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה של המגרשים בתחום התכנית - קביעת מגרשים חדשים בתחום התכנית בהתאם ליעודי הקרקע במוצעים והבעליות.
2. קביעת יעודי קרקע חדשים - שינוי יעוד קרקע מדרך, מסחר, אזור מסחרי ומגורים במצב המאושר לדרך, מבנים ומוסדות ציבור ומגורים ומוסדות ציבור וחזית מסחרית. קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל יעוד קרקע.
3. צמצום שטחי הבניה למסחר והגדלת שטחי הבניה למגורים.
4. הגדלת מספר יחידות הדיור במתחם לסה''כ 360 לעומת 118 במצב המאושר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
472חלק61, 66, 70, 74
2023חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ במ/ 93רובע ז'שינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 77מרכזי רובעכפיפות
תוכנית3/ 02/ 101/ 62הנחיות בניה :פרגולות,מרתפי חניה,שטחי שרות באזורי תעשיה,כפיפות
תוכנית3/ 02/ 101/ 85תוספת הנחיות לאזורי המגורים בכל תחום אשדודכפיפות
תוכנית3/ מק/ 2071יצירת מסגרת תכנונית להקמת פרגולותכפיפות
תוכנית3/ 02/ 101/ 96קביעת תקן חניה למגרשים המיועדים למגורים שונים במרחב תכנון מקומי אשדודכפיפות
תוכנית3/ 02/ 101/ 98קביעת הנחיות להקמת מצללות במרפסות - אשדודכפיפות
תוכנית3/ מק/ 2160מרכז רובע ז' - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/10/2011
קבלת תכנית14/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200123/01/2012