מתחם משקי הדרום / סיבי הדרום

תוכנית 6/ 03/ 133/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם משקי הדרום / סיבי הדרום
מספר: 6/ 03/ 133/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית המוצעת באה לפרט את תכנית 1/133/03/6 הקובעת אזור תעשיה בשטח התכנית אך ללא פירוט הולם.
מטרת התכנית היא להסדיר בצורה מפורטת את סוגי השימושים והתמהיל הרצוי בהם תוך קידום והתאמת המתחם כולו לשפה תכנונית מודרנית ולשימושים מודרניים והסדרת מערכת דרכים מתאימה.

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת מסגרת תכנונית מפורטת לאיזור תעשיה מאושר: מסחר ותעסוקה, תעשיה ומשרדים, תעשיה ואחסנה, דרכים, טיפול נופי.
2. הסדרת מערכת הכבישים במתחם וחיבורה למערכת הכבישים הקיימת.
3. קביעת קוי בניין לבינוי המוצע.
4. קביעת גובה מקרסימלי לבינוי מעל פני הקרקע.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
6. מתן הוראות לאיחוד וחלוקה בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2203חלק6, 44, 49, 69
2212חלק84
2604חלק10, 13, 29-3117-18
2605חלק2
2804חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2011
קבלת תכנית30/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101126/09/2011